+48 32 420 11 11

pon. - pt.: 08:00 - 16:00

Regulamin sklepu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2023 roku

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.OPUS.PL

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep www.opus.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, Umów Pośrednictwa oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.opus.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.opus.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2. DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
 2. SKLEP - sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.opus.pl
 3. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.opus.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 5. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej www.opus.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 6. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
 7. PORÓWNYWARKA - Usługa Elektroniczna dostępna na stronie internetowej Usługodawcy umożliwiająca Klientom porównywanie Produktów prezentowanych w Sklepie, przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych w Serwisie oraz zasobów informacyjnych, zgromadzonych w bazach danych Sklepu.
 8. FORMULARZ ZAMÓWIENIA - formularz dostępny na stronie internetowej www.opus.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 9. USŁUGODAWCA, ZLECENIOBIORCA - „OPUS” SPÓŁKAOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157230, NIP: 6310014755, REGON: 271971162, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep, numer telefonu: +48 32 42 01 111.
 10. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 11. PARTNER - podmiot trzeci współpracujący z Usługodawcą i wskazany na stronie Sklepu, realizujący Umowę Sprzedaży w zakresie własnej działalności gospodarczej.
 12. KLIENT, ZLECENIODAWCA - Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 13. SPRZEDAWCA - Usługodawca lub Partner realizujący Umowę Sprzedaży zawieraną poprzez Sklep www.opus.pl
 14. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 16. USŁUGA POŚREDNICTWA - dostępna w Sklepie usługa pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem i Partnerem, świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę. W ramach tej usługi Zleceniobiorca zawiera w imieniu i na rzecz Klienta Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Zamówieniem Klienta.
 17. PRODUKT - prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma, będąca lub mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 18. UMOWA POŚREDNICTWA - Umowa Pośrednictwa zawarta między Zleceniodawcą (Klientem), a Zleceniobiorcą (Usługodawcą).
 19. UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 20. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 21. CENA - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

§ 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep www.opus.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie są nowe, zgodne z umową i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena Produktu uwidoczniona zostaje na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 6. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o Cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Produktów. Obok informacji o obniżce Produktu, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni - Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 7. Zamówienia można składać:
  1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.opus.pl) - 24 godziny na dobę przez cały rok,
  2. poprzez witryny internetowe Partnerów,
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep lub poprzez przesłanie wiadomości mailowej do konkretnego handlowca,
  4. telefonicznie pod numerem: +48 32 42 01 111 lub telefonicznie u wybranego handlowca
 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
 9. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 10. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 11. W przypadku zakupu Produktu od wybranego Partnera, Zamówienia realizowane są w godzinach podanych na stronie internetowej Partnera.
 12. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z § 3. pkt 6 oraz 8.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca niezwłocznie przesyła do Klienta potwierdzenie otrzymania Zamówienia na Produkt.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przesłane przez Usługodawcę powoduje związanie Zamówieniem Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia przesyłane przez Usługodawcę zawiera:
  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  2. formularz odstąpienia od umowy,
  3. niniejszy Regulamin.
 5. Po weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przejęcie Zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie do Klienta drugiej wiadomości e-mail. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Usługodawcą.
 7. W przypadku Zamówienia realizowanego przez Partnera, Umowa Sprzedaży między Klientem, a Partnerem zostaje zawarta po zaakceptowaniu Zamówienia przez Partnera i przesłaniu przez niego do Klienta wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki lub/i lub wysyłany pocztą elektroniczna na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.
 9. W przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta bezpośrednio poprzez stronę internetową Partnera, Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z zasadami podanymi w regulaminie sklepu internetowego wybranego Partnera.
 10. Jeśli Klient wybrał opcję, realizacji zamówienia przez Partnera, Usługodawca po przesłaniu do Klienta wiadomości, o której mowa w pkt 4. niniejszego paragrafu, kontaktuje się z wybranym Partnerem i przekazuje mu dane Klienta oraz treść Zamówienia.

§ 5. UMOWA POŚREDNICTWA

 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej, o której mowa w § 4. pkt 4., między Zleceniobiorcą, a Zleceniodawcą zostaje zawarta Umowa Pośrednictwa.
 2. Przedmiotem Umowy Pośrednictwa jest Usługa Pośrednictwa w zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie.
 3. Zleceniobiorca w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się do pośredniczenia przy zawarciu Umowy Sprzedaży Produktu na rzecz Zleceniodawcy.
 4. Wszelkie czynności dokonywane przez Zleceniobiorcę w ramach Umowy Pośrednictwa są dokonywane na rzecz i w imieniu Zleceniodawcy.
 5. Usługa Pośrednictwa jest świadczona przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta. Termin realizacji Usługi Pośrednictwa rozpoczyna się z chwilą wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia.

§ 6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sklep udostępnia następujący sposób płatności:
  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,
  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (Cashbill),
  3. płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem.
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: PL28 1050 1230 1000 0002 0060 7125 (ING Bank Śląski S.A.) „OPUS” SPÓŁKAOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 6310014755 , ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient jest zobowiązany do zapłaty za Zamówienie i odebranie Produktu od dostawcy.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
 6. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1. oraz 1.2. niniejszego paragrafu, Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 7. W przypadku wybrania przez Klienta realizacji Zamówienia poprzez Partnera, jedynym dostępnym sposobem płatności jest płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Partnera na podstawie wystawionej uprzednio przez niego faktury pro-formy.
 8. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione na stronie sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 7. KOSZT, TERMINSPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

 1. W przypadku sfinalizowania Zamówienia bezpośrednio przez stronę opus.pl, koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. W przypadku realizacji Zamówienia poprzez Partnera, koszty dostawy Produktu są każdorazowo uzgadniane z Klientem. Po otrzymaniu wiadomości mailowej, o której mowa w § 4. pkt 4., w celu ustalenia kosztów transportu Zamówienia i płatności za przesyłkę, kontaktuje się z Klientem handlowiec.
 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  1. czas kompletowania Produktu wynosi do 24 dni roboczych od momentu:
   1. zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo
   2. pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności,
   3. przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem,
  2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 24 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 4. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w inny sposób ustalony między Klientem, a Sprzedawcą.
 5. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

§ 8. REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
  1. wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. okres gwarancji różni się w zależności od Produktu i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,
  3. dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objętych gwarancją, dane dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, a także uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji - zawiera karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub udostępniona na stronie Sklepu,
  4. gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotu, o którym mowa w § 10. Regulaminu z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży określonych w ustawie o prawach konsumenta, które przysługują Konsumentowi oraz podmiotowi, o którym mowa w § 10. z mocy prawa.
 2. Reklamacja z tytułu braku zgodności Produktu z umową.
  1. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10. Regulaminu z tytułu braku zgodności Produktu z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r.,
  2. podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, o którym mowa w § 9. z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10. Regulaminu za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili dostarczenia Produktu i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy,
  4. zawiadomienia o braku zgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep , a w przypadku Zamówień finalizowanych poprzez Partnera - u Partnera, który zrealizował Zamówienie,
  5. w powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  6. dla oceny niezgodności Produktu z umową, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10. Regulaminu mają obowiązek udostępnić Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
  7. dla oceny wad Produktu, Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć Produkt na adres: ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice, a w przypadku Zamówień finalizowanych poprzez Partnera - na adres Partnera, który zrealizował Zamówienie,
  8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  9. w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10. Regulaminu - nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10. Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad,
  10. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać w pierwszej kolejności wymiany lub naprawienia Produktu przez Sprzedawcę. Obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (m.in. w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że sprzedawca próbował już doprowadzić towar do zgodności z umową),
  11. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10. Regulaminu Sprzedawca odpowiednio:
   1. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Produktu do Klienta,
   2. obniża cenę Produktu (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10. wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10.,
   3. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub podmiot, o którym mowa w § 10. - Sprzedawca zwraca mu cenę Produktu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10. zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy,
  12. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.

§ 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem pkt 11. niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10. Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. Oświadczenie dotyczące odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej między Partnerem, a Klientem należy przesłać na adres konkretnego Partnera.
 3. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10. Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice, a w przypadku Zamówień finalizowanych poprzez Partnera - na adres Partnera, który zrealizował Zamówienie.
 5. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10. Regulaminu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10. Regulaminu powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 6. Z zastrzeżeniem pkt 7. oraz 8. niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10. Regulaminu wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 7. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10. Regulaminu wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu mu, poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o którym mowa w § 10. Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10. Regulaminu odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1. niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
 10. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10. Regulaminu może odstąpić od umowy, liczy się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10. Regulaminu (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Produkt w posiadanie,
  2. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
  3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów,
  4. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 10. Regulaminu w wypadku Umowy Sprzedaży:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  4. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 13. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy

§ 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1. niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu braku zgodności Produktu z umową,
  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  4. zasad dotyczących umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1. niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1. niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

§ 11. RODZAJZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu oraz Umów Pośrednictwa,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie,
  3. Porównywarka,
  4. Newsletter,
  5. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 12. WARUNKI ŚWIADCZENIAZAWIERANIA UMÓWŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11. pkt 1. Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie i tym samym zawarcia Umowy Pośrednictwa, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony,
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Porównywarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
  5. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 13. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 14. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓWŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta),
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep lub poprzez usunięcie Konta,
  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
  4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 15. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.opus.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 15. pkt 3.) są własnością „OPUS” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000157230, NIP: 6310014755, REGON: 271971162, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep, numer telefonu: +48 32 42 01 111. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.opus.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.opus.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.opus.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.opus.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4. niniejszego paragrafu.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10. Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.,
  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: ec.europa.eu.

 

 

Regulamin sklepu obowiązujący do dnia 31 grudnia 2022 roku dostępny tutaj